Natur

Skove

Oksbøl Skov er en nyplantet løvskov på 120 hektar. Eg og bøg er fremherskende træarter, mens der i skovbrynet er plantet småtræer og buske som tjørn, røn og fuglekirsebær.

I naturparken er der mange arealer på skrænter ned mod sø og hav med naturskov og krat. Arealerne er nogle af de vigtigste arealer i forvaltningen af truet natur.

Søer

Oldenor, Mjels Sø og Bundsø er genoprettede søer, som er værdifulde levesteder for ynglende hav- og søfugle samt fisk.

Nordborg Sø har i mange år modtaget spildevand fra byen, men har i dag gennemgået en restaurering.

Dyr

Ifølge Danmarks Miljøportal er der registreret mere end 350 forskellige arter af planter og dyr i naturparken.

Blandt andet flere end 150 fuglearter: isfuglen yngler ved Mjels Sø, havørnen flyver dagligt over søerne, og skarven har etableret en mindre koloni i træer i den østlige del af Bundsø. Flere steder ses fiskehejre og vandrikse. Andre ynglefugle er havterne, fjordterne, strandskade, knopsvane, engpiber, vibe, gul vipstjert og tinksmed.

I naturparken kan du også spotte snogen, stålormen, samt mark- og skovfirbenet. Naturparken er levested for otte forskellige padder: løvfrøen, butsnudet frø, stor vandsalamander, lille vandsalamander, skrubtudse, spidssnudet frø og løgfrø.

I de seneste år er der registreret mindst syv forskellige flagermus. Desuden er der almindelige pattedyr som ræv, grævling, hare og rådyr og skovmår. Kigger du ud over havet, kan du jævnligt se marsvin, spættet sæl og gråsæl.

Strandenge, Overdrev & Moser

Naturparken rummer både store og små arealer med naturligt hjemmehørende plantesamfund.

Langs de salte, fugtige og lysåbne kyster er der strandenge – fx ved Lønsømade og Farresdam – med stor variation af planter. Engene er vigtige levesteder for fugle som engpiber, gul vipstjert, lærke og vibe.

I naturparken er der store og små overdrev i det stejle terræn langs søerne og kysterne og i randarealerne ved strandenge og enge. Overdrevene er levested for mange sjældne planter, dyr og insekter.

Mosearealerne er værdifulde som yngle- og rasteområder for mange vandfugle. I naturparken er der stadig enkelte moser, hvor der findes forskellige arter af spagnummosser.

Istidslandskaber

Naturparkens landskab er præget af den sidste istids gletsjere. Man kan opleve to store øst-vestgående tunneldale, som smeltevandet har formet. Den ene udgøres af Nordborg Sø og dalen omkring Nordborg Bæk, mens den anden udgøres af fjordarmen med Stegsvig, Farresdam, Dyvig, Oldenor, Mjelsvig, Mjels Sø og Bundsø. På tværs forbindes de af en mindre smeltevandsdal i nord-sydgående retning langs Gammeldam under Nordborgvej, forbi Luffes Plads og videre mod Nordborg Slot.

Natur

Parken rummer både store og små arealer med naturligt hjemmehørende plantesamfund. Oplev parkens søer, skove og tilhørende plante og dyreliv på tæt hold.

Kulturhistorie

Med landskab præget af den sidste istid, samt levn fra oltiden og middelalderen, og nyere tids bindingsværker er det masser af historie at opleve i Naturpark Nordals.

Friluftsliv & formidling

Tag på vandring eller cykeltur i den smukke natur, eller tag en tur på vandet i jolle, kajak eller kano. Naturpark Nordals byder på et hav af aktiviteter.